ONZE VISIE

Kennis delen
EPO2 is ontstaan als een manier om expertise te delen met andere organisaties. Kennis delen is dan ook onze bestaansreden. EPO2 wil uniek worden en zich profileren in het samenbrengen van mensen met dezelfde vragen en het delen van kennis over de organisaties heen. Dit vanuit het idee dat we allemaal bijdragen aan eenzelfde doel, de kwaliteit van leven garanderen van onze doelgroep. We geloven ook in de slogan: ‘Kennis is als geld: om waardevol te zijn, moet het circuleren, en door het circuleren kan het toenemen in hoeveelheid en in waarde’. De manier om kennis te delen kan bestaan uit intervisie, training en opleiding, coaching, … .


Kwaliteit van leven
De missie van elke sociale organisatie is en blijft het garanderen van kwaliteit van leven. We willen sociale organisaties versterken zodat deze hun opdracht kwaliteitsvol kunnen volbrengen. Door het investeren in de professionalisering van onze organisatie en de expertise van onze medewerkers, verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening  en verhogen we de kwaliteit van leven voor élke burger binnen onze samenleving.


Vermaatschappelijking van de zorg
Met EPO2 willen we organisaties ondersteunen in de huidige evolutie naar een vermaatschappelijking van de zorg. Een evolutie waar we allemaal achter staan als deze op een goede manier wordt ingevuld. Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, …., een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Dit betekent onder meer dat we sector overschrijdend moeten werken waardoor ook de kennis rond de ondersteuningsnoden van de eigen cliënten over de sectoren heen zal moeten gedeeld worden. En dit niet enkel binnen de sociale sector maar ook naar reguliere diensten die niet vertrouwd zijn in het werken met onze cliënten.


Sociaal ondernemerschap
Met EPO2 willen we ingaan op de steeds groter wordende nood aan professionalisering en sociaal ondernemerschap in de social profit. Een sociale onderneming levert een dienst tegen betaling waarbij geld verdienen niet het hoofddoel is, maar een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit betekent voor de social profit meer effectiviteit en efficiëntie, klantgericht (vraaggestuurd) werken, marktgericht denken, professionaliseren van het bestuur en het management en organisatiedesign, … met als doel het nog beter realiseren van cliëntgerichte doelen. EPO2 wil organisaties hierin ondersteunen met experten, expertise delen en samen nieuwe kennis ontwikkelen.


Medewerkers als motor
We geloven dat medewerkers  in onze organisaties de  motor  zijn  van de organisatie en voor  een groot  deel  het  succes bepalen en of we erin slagen onze missie te realiseren en onze visie uit te dragen. Gemotiveerde, geëngageerde en betrokken medewerkers zijn  een voorwaarde om kwaliteit te leveren naar cliënten en dus tevreden cliënten, wat  ons  uiteindelijke  doel  en gezamenlijke missie  is.  Daarom moeten we investeren in onze medewerkers.  Geschikte medewerkers aantrekken en behouden, hen coachen in de ontwikkeling van hun competenties en inzetten op hun talenten, blijven uitdagen en loopbaanmogelijkheden bieden.


Activeren van expertise op de werkvloer
Via EPO2 willen we de expertise van de werkvloeren activeren en inzetten. Iedere medewerker met expertise en goesting willen we de mogelijkheid bieden om deze te delen. Met expertise bedoelen we deskundigheid binnen een bepaald vakgebied of onderwerp.  Een expert heeft in de definitie veel kennis en ervaring op een bepaald terrein. Een expert is dus geen theoreticus en mag onze medewerkers dus niet afschrikken. In onze sector gaat het vaak over deskundigheid door ervaring. Anderzijds hebben deze medewerkers vanuit hun job ook bijscholing gevolgd, literatuur geraadpleegd, … waardoor ook de kennis aanwezig is. De uitdaging is om onze experts bewust te maken van hun expertise en hen de ondersteuning te geven en vaardigheid aan te leren om deze deskundigheid uit te dragen. Door het uitdragen verdiept de medewerker zich nog meer in de materie en verhoogt zijn eigen expertise. De medewerker ziet ondertussen andere praktijken en verruimt ook zijn eigen blik. Een return naar de organisatie die kennis deelt. Daarnaast is het ook een manier om medewerkers extra uitdagingen te bieden in een tijdperk waar we met zijn allen langer moeten werken. Het is een erkenning en waardering van hun talent of de expertise en op die manier kunnen ze dit talent ook verder ontwikkelen. Deze waardering zorgt voor duurzaamheid, blijvende goesting in werken en leren en levert nieuwe energie op die ook in de eigen organisatie zal gevoeld worden.


Praktijkgericht
We gaan expertise pas delen als we weten wat er werkt en wat er niet werkt vanuit de eigen praktijkervaring. Gezien de experten zelf in het werkveld staan of gestaan hebben, vetrekken we vanuit de praktijk en bieden we oplossingen die op de werkvloer hanteerbaar én haalbaar zijn. EPO2 biedt training, advies en ondersteuning. Met deze laatste willen we ons onderscheiden. We willen het niet alleen houden bij vrijblijvend advies, maar samen het proces gaan van A tot Z.


Intersectoraal
Vermaatschappelijking van de zorg betekent onder meer dat we sector overschrijdend gaan werken waardoor ook de kennis rond de ondersteuningsnoden van de eigen cliënten over de sectoren heen zal moeten gedeeld worden. En dit niet enkel binnen de sociale sector maar ook naar reguliere diensten die onze markt betreden. Anderzijds is de expertise rond organisatieontwikkeling en ondersteunende processen sector vrij, maar delen we de eigenheid van onder meer baremieke verloning, beperkte middelen, …


Betaalbare training en advies
Het delen van kennis doen we vanuit de ubuntu gedachte onder het motto: ‘Giving beats receiving’. We hebben geen winstoogmerk en willen een netwerk uitbouwen van betaalbare training en advies om hiermee ook kleinere organisaties binnen de social profit de kans te geven om te werken aan de professionalisering van hun dienstverlening. Daarnaast zoeken we met de organisatie naar mogelijke subsidiëring op maat van de vraag.


Innoveren
Naast training, advies en ondersteuning, wil EPO2 in de toekomst ook de rol opnemen van ontwikkelingscentrum. De snelheid van de huidige maatschappij vraagt flexibiliteit aan organisaties. Met EPO2 streven we naar voortdurende verbetering en vernieuwing in functie van het verhogen van de kwaliteit van leven. We willen dynamisch inspelen op veranderende noden op de markt. EPO2 is alert voor nieuwe tendensen, speelt in op beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen en de evoluerende behoeften van gebruikers. We willen proactief initiatieven opstarten vanuit een pioniersmentaliteit, maar tegelijk na gaan hoe we dit relevant kunnen implementeren op de werkvloer. Eens de praktijkervaring er is, willen we deze kennis delen.


Internationaal
En dit overal ter wereld. EPO2 heeft een traditie en ervaring om via internationale projecten onze expertise te delen over de landsgrenzen heen. Anderzijds willen we met EPO2 een platform bieden om via internationale projecten kennis uit te wisselen met andere landen.

logoepo2.jpg